Природа

Живописното Село Коларово е разположено в непосредствена близост до Природен парк „Беласица”.Това е най-новият Природен парк в България, обявен с цел:

– Опазване на вековни гори, съставени основно от обикновен бук и обикновен кестен, както и естествени чинарови местообитания;
– Опазване на защитени и ендемични растителни видове, като обикновен тис, бодливолистен джел, планински явор, карстова люцерна, албански крем;
– Опазване на защитени и ендемични животински видове, като белогръб кълвач, черен кълвач и др.;
– Уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината.

Управлението на парка се осъществява от Дирекция, която е подчинена на Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието и храните. Дирекцията на Природен парк „Беласица” се намира в с. Коларово.
Природен парк “Беласица” се намира в най-югозападната част на България, и обхваща северните склонове на планината Беласица. Общата му площ е 11 732, 43 ха.

Беласица е също част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000” – защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с наименование „Беласица” и идентификационен код BG0000167.

В землището на с.Коларово, е разположена защитена местност Топилище. Тя е обявена с цел опазване на находище на папрат величествена осмунда.

Advertisements