Проекти

  • Доизграждане на вътрешна канализационна мрежа с главен колектор ипречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)
  • Полагане на асфалтова настилка на 5 улици
  • Проект за самостоятелен извод за ел.захранване 20 kW (във фаза доработване)
  • Изработен проект за изграждане на параклис в местността „Чуката”
Advertisements